Všeobecné obchodní podmínky

   1. Úvodní ustanovení
    1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ VOP“ ) upravují podle ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího
    2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy kupující, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
    3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
    4. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
    5. VOP mohou být měněny nebo doplňovány. Případnými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před jejich změnou, každý obchodní případ musí být posuzován podle VOP platných v době jeho vzniku.
   2. Objednávky, uzavření kupní smlouvy
    1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
    2. Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito VOP.
    3. Objednávka je kupujícímu potvrzena elektronickou poštou do 24 hodin po odeslání. Není-li zboží aktuálně na skladě, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující má právo, počkat na zboží nebo objednávku zrušit musí však o svém rozhodnutí neprodleně informovat prodávajícího. V případě zrušení objednávky kupujícím, vrátí prodávající peníze ve lhůtě 3 dnů od zaplacení na účet kupujícího.
    4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
   3. Dodací lhůta a způsob doručení
    1. Zboží, které je uvedeno jako „skladem“, máme v prodejně a expedujeme třetího pracovního dne. V případě, že kupující nebude s pozdějším dodáním souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.
    2. Pokud zboží není aktuálně na skladě, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit a odstoupit od kupní smlouvy.
    3. Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno poštou na dobírku. Poštovné je účtováno dle aktuálního sazebníku. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.
    4. Daňový doklad je faktura, která bude kupujícímu doručena společně se zbožím a ta je rovněž záručním listem .
    5. Zboží je zasíláno pojištěné. Při převzetí zboží ho kupující zkontroluje a případné vady způsobené dopravou řeší přímo s dopravcem.
   4. Přeprava a dodání zboží
    1. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.
    2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
    3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
    4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   5. Cena zboží a způsoby platby
    1. Ceny zboží i přepravného jsou včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den objednání zboží.
    2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
    3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
    4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
   6. Ochrana osobních údajů
    1. Kupující dává již při registraci souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Je to nutné kvůli vyřízení objednávky, reklamacím a dalším činnostem s tím souvisejícím. Informace o nákupech jsou ukládány do zabezpečené databáze.
    2. Od kupujícího j jsou při nákupu požadovány tyto údaje: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. Pokud kupující nakupuje jako firma, je třeba ještě adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
    3. Osobní údaje ani jiné informace nejsou poskytovány třetím stranám, přístup k nim mají pouze naši vybraní, prověření a řádně proškolení zaměstnanci.
    4. Vyhrazujeme si právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto kupující nepřeje a takové používání nám zakázat. Rovněž má kupující právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech osobních údajů, které nám dříve poskytl.
   7. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží
    1. Kupující bere na vědomí, že pro odstoupení od kupní smlouvy platí podmínky dané ustanovením §1837 občanského zákoníku.
    2. Kupující má ze zákona možnost vrátit zboží do 14 dnů od převzetí, a to bez udání důvodu (do 14 dnů musí být odesláno, nikoliv doručeno prodávajícímu). Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité, nepoškozené, nevyprané, neznečištěné a nesmí být poškozen či odstraněn hygienický obal a pečetní samolepka. Erotické pomůcky jsou považovány za „zboží zvláštního charakteru“ a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná.
    3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
    5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
    6. Zboží včetně všech dárků zdarma a baterií musí být zasláno jako dopis nebo balík do ruky (či kurýrem) na adresu prodávajícího.
   8. Odpovědnost za vady zboží – záruka
    1. Kupující je před prvním použitím věci povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
    2. Není-li kupující spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný výrobek bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
    3. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.
    4. Záruční práva – záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
    5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
    6. Záruka se dále nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, neodbornou manipulací, upravováním výrobku, zásahem vyšší moci.
    7. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, byl-li součástí dodávky. Pokud zboží neobsahuje záruční list, je pro potřeby záruky za záruční list považována vydaná faktura prodávajícího.
    8. Zboží by mělo být dodáno kompletní, tak jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů je zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
    9. Zboží k reklamaci kupující zašle poštou nebo doručí osobně na adresu sídla prodávajícího, popř osobně na stejnou adresu.. Ihned po přijetí zboží prodávající vyrozumí kupujícího elektronickou poštou o způsobu a přibližném termínu vyřízení reklamace.
   9. Práva z vadného plnění
    1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
   10. Nepřevzetí zboží, zrušení objednávky po expedici
    1. Pokud kupujícímu pošleme potvrzení o tom, že zboží je skladem a zásilka je poté do 24 hod expedována (u PPL druhý pracovní den), je povinen převzít objednané zboží. Poté může případně zboží vrátit a odstoupit od smlouvy viz. výše, kdy mu budou odečteny náklady na přepravu.
    2. Pokud objednané zboží zákazník nepřevezme od České pošty nebo jiného přepravce (kromě případu, kdy byl přepravní obal viditelně poškozen a zákazník sepsal protokol o této skutečnosti s přepravcem), může být po něm požadována úhrada skutečných přepravních nákladů.
    3. Nestihne-li přepravce dodat zboží druhý pracovní den, neznamená to, že kupující nemusí zboží převzít.
    4. Po expedování každé zásilky posíláme informační email (pokud byl správně zadán při objednávce) a informační SMS (pokud bylo číslo uvedeno při objednávce), kde je uvedeno číslo zásilky, termín doručení, úložní doba a postup pro vyzvednutí i v případě, kdy přepravce nevydá oznámení o zásilce.
    5. Pokud kupující nestihne zásilku převzít (služební cesta apod.) nebo má jiný důvod pro nepřevzetí zboží, je možno individuálně dohodnout opakované zaslání zásilky. V případě, když si kupující zboží objedná, my jej ihned (do druhého dne) expedujeme a on jej nepřevezme a dále nekomunikuje, můžeme postupovat výše uvedeným způsobem.
   11. Další práva a povinnosti smluvních stran
    1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   12. Výměna zboží
    1. Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je možná pouze u nepoužitého zboží, které je zabaleno v originální fólii po dohodě s prodejcem. Zboží bez této fólie nelze z hygienických důvodů vyměnit.
    2. Výměna zboží v naší prodejně je možná po domluvě.
   13. Rondo
    1. Poskytovatel umožňuje svým zákazníkům účast ve spotřebitelské soutěži  RONDO (dále také jen „Soutěž“) provozované spol. Rondo.cz, IČ: 242 47  286, se sídlem v Praha 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také jako „Rondo.cz”) na stránkách www.rondo.cz.
    2. Zákazník výslovně uděluje poskytovateli souhlas s předáním a zpracováním svých osobních údajů společnosti Rondo.cz v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a to za účelem účasti zákazníka v Soutěži provozované spol. Rondo.cz.
   14. ochrana osobních údajů
    1. Ochrana osobních údajů: Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. pro realizaci odborného poradenství a dodání objednaných produktů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, produktech nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace, jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@styletech.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení. Kompletní Zásady ochrany osobních údajů máte k dispozici zde
    2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
    3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
    4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
    5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
    6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
    7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
    8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
    9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
     1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
     2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
     3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   15. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
    1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
    2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
   16. Závěrečná ustanovení
    1. Právní vztahy založené kupní smlouvou obsahuje se řídí českým právem i v případech, kdy je kupující cizím státním příslušníkem nebo jde o právnickou osobu se sídlem mimo území ČR. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
    2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení svým smyslem nejbližší. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
    3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Pouze , má-li kupujícím právní zájem na jejím obsahu, je prodávajícím povinen mu ji zpřístupnit nebo poskytnou ověřenou kopii, a to na své náklady.

 

Telefonický kontakt

Kontaktní telefon: 603324343 k dispozici v Po-Pá 9–17 hod.

Provozovatel:

Monika Hlaváčková
U Rybníčka 125
Struhařov 25164
Ič : 67795005
Obchodní podmínky platí od 1.října 2017